اخبار خودرو

قیمت انواع باطری خودرو

قیمت انواع باطری خودرو

 

منبع: iranjib

 

 

نیرو (صبا باطری)

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اسیدی 146,000 نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
  55 اسیدی 156,000 نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
  60 اسیدی 166,000 نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
  66 اسیدی 180,000 نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
  70 اسیدی 186,000 نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
  74 اسیدی 191,000 نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی
  80 اسیدی 201,000 نمودار تغییر قیمت 80 اسیدی
  88 اسیدی 212,000 نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی
  90 اسیدی 212,000 نمودار تغییر قیمت 90 اسیدی
  100 اسیدی 236,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 271,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 336,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  170 اسیدی 371,000 نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی
  200 اسیدی 432,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی
  50 اتمی 151,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 162,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 171,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 187,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  74 اتمی 196,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  90 اتمی 222,000 نمودار تغییر قیمت 90 اتمی
  200 اتمی 447,000 نمودار تغییر قیمت 200 اتمی

پوما .دلکور . سین . شارک . رویال

آمپر قیمت ( تومان )
  35 160,000 نمودار تغییر قیمت 35
  35 پوما 160,000 نمودار تغییر قیمت 35 پوما
  45 170,000 نمودار تغییر قیمت 45
  45 پوما 170,000 نمودار تغییر قیمت 45 پوما
  55 190,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 200,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 210,000 نمودار تغییر قیمت 62
  65 222,000 نمودار تغییر قیمت 65
  66 222,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 240,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 250,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 255,000 نمودار تغییر قیمت 80
  88 300,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 300,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 310,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 390,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 470,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 490,000 نمودار تغییر قیمت 160
  170 510,000 نمودار تغییر قیمت 170
  180 530,000 نمودار تغییر قیمت 180
  200 570,000 نمودار تغییر قیمت 200

جگوار – هانکوک – تایگر

آمپر قیمت ( تومان )
  35 150,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 160,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 175,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 185,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 200,000 نمودار تغییر قیمت 62
  66 200,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 210,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 230,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 245,000 نمودار تغییر قیمت 80
  88 270,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 275,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 290,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 350,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 430,000 نمودار تغییر قیمت 150
  170 470,000 نمودار تغییر قیمت 170
  180 490,000 نمودار تغییر قیمت 180
  200 530,000 نمودار تغییر قیمت 200

ارس

آمپر قیمت ( تومان )
  50 (L2) 171,000 نمودار تغییر قیمت 50 (L2)
  55 (L2) 187,000 نمودار تغییر قیمت 55 (L2)
  60 (پیکانی قطب برعکس) 204,000 نمودار تغییر قیمت 60 (پیکانی قطب برعکس)
  60 (ریویی 6068) 204,000 نمودار تغییر قیمت 60 (ریویی 6068)
  62 (L2) 210,000 نمودار تغییر قیمت 62 (L2)
  66 (L3) 223,000 نمودار تغییر قیمت 66 (L3)
  70 (پیکانی قطب برعکس 7024) 237,000 نمودار تغییر قیمت 70 (پیکانی قطب برعکس 7024)
  70 (قطب موافق 7029) 237,000 نمودار تغییر قیمت 70 (قطب موافق 7029)
  74 (L3) 250,000 نمودار تغییر قیمت 74 (L3)
  88 (L4 کوتاه) 295,000 نمودار تغییر قیمت 88 (L4 کوتاه)
  100 (L4 کوتاه) 335,000 نمودار تغییر قیمت 100 (L4 کوتاه)

هایلوکس

آمپر قیمت ( تومان )
  35 105,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 135,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 165,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 180,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 185,000 نمودار تغییر قیمت 62
  66 198,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 210,000 نمودار تغییر قیمت 70
  75 225,000 نمودار تغییر قیمت 75
  88 265,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 270,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 300,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 360,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 450,000 نمودار تغییر قیمت 150
  170 510,000 نمودار تغییر قیمت 170
  200 600,000 نمودار تغییر قیمت 200

اوراستارت – سولایت – لاجیکس

آمپر قیمت ( تومان )
  35 150,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 160,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 165,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 175,000 نمودار تغییر قیمت 60
  66 190,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 200,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 220,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 230,000 نمودار تغییر قیمت 80
  88 260,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 265,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 275,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 335,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 415,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 430,000 نمودار تغییر قیمت 160
  170 450,000 نمودار تغییر قیمت 170
  180 470,000 نمودار تغییر قیمت 180
  200 510,000 نمودار تغییر قیمت 200

پرادو

آمپر قیمت ( تومان )
  35 150,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 160,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 170,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 190,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 195,000 نمودار تغییر قیمت 62
  66 205,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 220,000 نمودار تغییر قیمت 70
  75 230,000 نمودار تغییر قیمت 75
  88 275,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 280,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 310,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 370,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 470,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 500,000 نمودار تغییر قیمت 160
  200 630,000 نمودار تغییر قیمت 200

اوربیتال (سپاهان)

آمپر قیمت ( تومان )
  50 سیلد ( اتمی ) 160,000 نمودار تغییر قیمت 50 سیلد ( اتمی )
  55 سیلد ( اتمی ) 170,000 نمودار تغییر قیمت 55 سیلد ( اتمی )
  60 سیلد ( اتمی ) 180,000 نمودار تغییر قیمت 60 سیلد ( اتمی )
  66 سیلد ( اتمی ) 200,000 نمودار تغییر قیمت 66 سیلد ( اتمی )
  70 سیلد ( اتمی ) 215,000 نمودار تغییر قیمت 70 سیلد ( اتمی )
  74 سیلد ( اتمی ) 220,000 نمودار تغییر قیمت 74 سیلد ( اتمی )
  88 سیلد ( اتمی ) 260,000 نمودار تغییر قیمت 88 سیلد ( اتمی )
  100 سیلد ( اتمی ) 290,000 نمودار تغییر قیمت 100 سیلد ( اتمی )
  150 سیلد ( اتمی ) 420,000 نمودار تغییر قیمت 150 سیلد ( اتمی )
  200 سیلد ( اتمی ) 540,000 نمودار تغییر قیمت 200 سیلد ( اتمی )
  50 (اسیدی) 150,000 نمودار تغییر قیمت 50 (اسیدی)
  55 (اسیدی) 160,000 نمودار تغییر قیمت 55 (اسیدی)
  60 (اسیدی) 170,000 نمودار تغییر قیمت 60 (اسیدی)
  66 (اسیدی) 190,000 نمودار تغییر قیمت 66 (اسیدی)
  70 (اسیدی) 200,000 نمودار تغییر قیمت 70 (اسیدی)
  74 (اسیدی) 210,000 نمودار تغییر قیمت 74 (اسیدی)
  88 (اسیدی) 250,000 نمودار تغییر قیمت 88 (اسیدی)
  100 (اسیدی) 280,000 نمودار تغییر قیمت 100 (اسیدی)
  120 (اسیدی) 310,000 نمودار تغییر قیمت 120 (اسیدی)
  150 (اسیدی) 400,000 نمودار تغییر قیمت 150 (اسیدی)
  170 (اسیدی) 460,000 نمودار تغییر قیمت 170 (اسیدی)
  200 (اسیدی) 500,000 نمودار تغییر قیمت 200 (اسیدی)

اطلس

آمپر قیمت ( تومان )
  35 150,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 160,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 165,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 175,000 نمودار تغییر قیمت 60
  65 190,000 نمودار تغییر قیمت 65
  66 190,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 200,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 220,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 230,000 نمودار تغییر قیمت 80
  88 260,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 265,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 275,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 335,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 415,000 نمودار تغییر قیمت 150
  160 430,000 نمودار تغییر قیمت 160
  170 450,000 نمودار تغییر قیمت 170
  180 470,000 نمودار تغییر قیمت 180
  200 510,000 نمودار تغییر قیمت 200

اتمیک

آمپر قیمت ( تومان )
  50 اتمی 160,000 نمودار تغییر قیمت 50 اتمی
  55 اتمی 170,000 نمودار تغییر قیمت 55 اتمی
  60 اتمی 180,000 نمودار تغییر قیمت 60 اتمی
  66 اتمی 200,000 نمودار تغییر قیمت 66 اتمی
  70 اتمی 215,000 نمودار تغییر قیمت 70 اتمی
  74 اتمی 220,000 نمودار تغییر قیمت 74 اتمی
  88 اتمی 260,000 نمودار تغییر قیمت 88 اتمی
  100 اتمی 290,000 نمودار تغییر قیمت 100 اتمی
  50 اسیدی 155,000 نمودار تغییر قیمت 50 اسیدی
  55 اسیدی 165,000 نمودار تغییر قیمت 55 اسیدی
  60 اسیدی 175,000 نمودار تغییر قیمت 60 اسیدی
  66 اسیدی 195,000 نمودار تغییر قیمت 66 اسیدی
  70 اسیدی 210,000 نمودار تغییر قیمت 70 اسیدی
  74 اسیدی 215,000 نمودار تغییر قیمت 74 اسیدی
  88 اسیدی 250,000 نمودار تغییر قیمت 88 اسیدی
  100 اسیدی 280,000 نمودار تغییر قیمت 100 اسیدی
  120 اسیدی 330,000 نمودار تغییر قیمت 120 اسیدی
  150 اسیدی 400,000 نمودار تغییر قیمت 150 اسیدی
  170 اسیدی 440,000 نمودار تغییر قیمت 170 اسیدی
  200 اسیدی 500,000 نمودار تغییر قیمت 200 اسیدی

راکت

آمپر قیمت ( تومان )
  35 125,000 نمودار تغییر قیمت 35
  45 135,000 نمودار تغییر قیمت 45
  55 150,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 165,000 نمودار تغییر قیمت 60
  66 180,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 193,000 نمودار تغییر قیمت 70
  74 205,000 نمودار تغییر قیمت 74
  88 245,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 250,000 نمودار تغییر قیمت 90
  100 280,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 338,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 425,000 نمودار تغییر قیمت 150
  200 570,000 نمودار تغییر قیمت 200

برنا

آمپر قیمت ( تومان )
  35 نمودار تغییر قیمت 35
  45 نمودار تغییر قیمت 45
  50 150,000 نمودار تغییر قیمت 50
  55 167,000 نمودار تغییر قیمت 55
  60 180,000 نمودار تغییر قیمت 60
  62 نمودار تغییر قیمت 62
  66 205,000 نمودار تغییر قیمت 66
  70 نمودار تغییر قیمت 70
  74 220,000 نمودار تغییر قیمت 74
  80 نمودار تغییر قیمت 80
  88 270,000 نمودار تغییر قیمت 88
  90 نمودار تغییر قیمت 90
  100 310,000 نمودار تغییر قیمت 100
  120 370,000 نمودار تغییر قیمت 120
  150 420,000 نمودار تغییر قیمت 150
  200 500,000 نمودار تغییر قیمت 200

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *