اخبار خودرو

قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار – دیماه 98

آخرین قیمت لاستیک خودرو در بازار را می توانید در زیر مشاهده نمایید.

قیمتهای ذکر شده برای یک جفت لاستیک می باشد

کویر
مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک کویر تایر گل KB12 165.65.13 540,000
  لاستیک کویر تایر گل KB2000 175.60.13 600,000
  لاستیک کویر تایر گل KB22 185.65.14 600,000
  لاستیک کویر تایر گل KB77 205.60.14 900,000
  لاستیک کویر تایر گل KB27 185.65.15 600,000
  لاستیک کویر تایر گل KB77 205.60.15 950,000
یزدتایر
مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  یزدتایر گل ونوس 165.65.13 580,000
  لاستیک یزد تایر گل اورانوس 185.65.14 620,000
  لاستیک یزد تایر گل مرکوری 205.60.14 1,060,000
  لاستیک یزد تایر گل اورانوس 185.65.15 670,000
  لاستیک یزد تایر گل مرکوری 205.60.15 1,100,000
بارز
مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک بارز گل P648 165.65.13 570,000
  لاستیک بارز گل P601 175.60.13 600,000
  لاستیک بارز گل P640 185.65.14 610,000
  لاستیک بارز گل P624 205.60.14 830,000
  لاستیک بارز گل P640 185.65.15 630,000
  لاستیک بارز گل P648 195.65.15 540,000
  لاستیک بارز گل P624 205.60.15 880,000
  لاستیک بارز گل P624 205.50.16 950,000
  لاستیک بارز گل S630 215.65.16 1,250,000
  لاستیک بارز گل S630 225.70.16 1,350,000
  لاستیک بارز گل S677 225.65.17 1,300,000
  لاستیک بارز گل S673 235.65.17 1,350,000
رودستون
مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک رودستون گل CP672 175.60.13 920,000
  لاستیک رودستون گل N Blue HD Plus 185.60.13 950,000
  لاستیک رودستون گل CP661 185.70.13 1,300,000
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 205.60.14 1,550,000
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 185.65.14 1,350,000
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 195.60.14 1,550,000
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 205.65.14 1,500,000
  لاستیک رودستون گل N5000 Plus 205.60.15 1,750,000
  لاستیک رودستون گل CP672 185.65.15 1,450,000
  لاستیک رودستون گل CP672 205.55.16 1,950,000
  لاستیک رودستون گل CP672 215.55.16 2,900,000
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 215.45.17 2,100,000
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 215.55.17 2,800,000
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 225.45.17 3,000,000
  لاستیک رودستون گل NFera SU1 245.50.18 3,450,000
  لاستیک رودستون گل CP672 225.50.18 3,450,000
  لاستیک رودستون گل ROADIAN HTX RH5 245.60.18 3,500,000
کومهو
مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک کومهو گل SENSE KR26 165.65.13 800,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta SPT KU31 185.65.14 1,350,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 205.60.14 1,600,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.60.14 1,600,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 195.60.14 1,500,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.65.14 1,600,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.60.15 1,850,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 195.60.15 1,600,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.50.15 1,800,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.55.16 2,100,000
  لاستیک کومهو گل Eco Solus KL21 215.65.16 2,250,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 195.50.16 2,200,000
  لاستیک کومهو گل Ecowing ES01 KH27 225.70.16 2,800,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS HS11 235.60.16 2,700,000
  لاستیک کومهو گل ECSTA HS51 225.55.16 3,300,000
  لاستیک کومهو گل Crugen HP71 235.70.16 3,400,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 205.45.16 2,500,000
  لاستیک کومهو گل Ecowing Es01 kh27 215.60.16 2,400,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 205.65.16 2,300,000
  لاستیک کومهو گل CRUGEN HP91 265.70.16 3,500,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 215.45.17 2,200,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 225.60.17 1,900,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 225.65.17 3,000,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 225.50.17 2,600,000
  لاستیک کومهو گل Crugen HP71 235.60.17 2,800,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 215.60.17 2,800,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 225.45.17 2,700,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta HS51 215.55.17 3,000,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 225.55.17 2,800,000
  لاستیک کومهو گل ECSTA HS51 225.50.17 2,600,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 235.65.17 2,800,000
  لاستیک کومهو گل Ecowing Es01 kh27 235.55.17 2,900,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 235.60.18 3,300,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 225.55.18 2,950,000
  لاستیک کومهو گل SOLUS KH17 225.45.18 2,700,000
  لاستیک کومهو گل Road Venture APT KL51 235.55.18 3,000,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta XC KU26 235.45.18 3,200,000
  لاستیک کومهو گل Eco SOLUS KL21 245.60.18 3,300,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta LE Sport KU39 245.45.18 3,200,000
  لاستیک کومهو گل CRUGEN HP91 235.50.18 3,050,000
  لاستیک کومهو گل CRUGEN PREMIUM KL33 255.60.18 3,400,000
  لاستیک کومهو گل CRUGEN HP91 225.60.18 3,300,000
  لاستیک کومهو گل CRUGEN PREMIUM KL33 235.55.19 3,100,000
  لاستیک کومهو گل Ecsta LE Sport KU39 275.35.19 3,600,000
  لاستیک کومهو گل ECSTA PS91 275.40.19 3,800,000
هانکوک
مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک هانکوک گل Smart Plus H429 175.70.13 1,500,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO ME02 K424 185.60.13 1,070,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO ME02 K424 205.60.14 1,900,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO ME02 K424 235.60.16 3,600,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus ME01 K114 205.55.16 2,500,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 195.50.16 2,800,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 245.70.16 3,800,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 225.70.16 3,800,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 235.70.16 3,500,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus ME01 K114 225.50.17 3,500,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 215.45.17 3,600,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 215.55.17 3,000,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 225.65.17 3,700,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 225.45.17 3,500,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO H426 235.55.18 3,900,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO H426 225.55.18 3,900,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP RA23 245.60.18 3,700,000
  لاستیک هانکوک گل OPTIMO K415 225.45.18 3,800,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo2 K120 245.40.18 3,500,000
  لاستیک هانکوک گل Dynapro HP2 RA33 235.60.18 3,700,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo K110 225.50.18 3,500,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 245.45.18 3,700,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 235.55.19 4,400,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus Prime2 K115 245.40.19 3,600,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo2 K120 275.35.19 3,600,000
  لاستیک هانکوک گل Ventus V12 evo2 K120 275.40.19 3,600,000
مارشال
مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک مارشال گل Matrac MU12 225.45.18 3,300,000
  لاستیک مارشال گل CRUGEN KL21 225.65.17 3,100,000
  لاستیک مارشال گل CRUGEN KL21 235.60.18 3,300,000
  لاستیک مارشال گل Matrac STX KL12 285.60.17 2,600,000
یوکوهاما
مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک یوکوهاما گل DB E70B 215.60.16 2,800,000
  لاستیک یوکوهاما گل GEOLANDAR H/T G039 265.70.16 3,850,000
  لاستیک یوکوهاما گل DB E70B 215.55.17 2,800,000
  لاستیک یوکوهاما گل G94B 285.65.17 4,300,000
سومیتومو
مدل لاستیک جزئیات سایز قیمت ( تومان )
  لاستیک سومیتومو گل HTR 200 205.60.14 1,600,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 185.65.15 1,450,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 195.60.15 1,500,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 200 195.50.15 1,700,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 205.60.15 1,750,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR A/S P01 205.65.15 1,900,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 215.60.15 2,200,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR A/S P01 205.55.16 2,100,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR A/S P01 215.60.16 2,450,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 205.50.16 2,300,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 215.55.16 2,500,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 225.45.17 3,900,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 245.40.17 3,500,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 265.35.18 3,900,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 255.35.18 3,700,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 275.35.18 4,200,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 225.40.18 3,100,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 225.45.18 3,200,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR 900 245.45.18 3,300,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 245.40.19 3,900,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 255.35.19 4,000,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 275.35.19 3,900,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 275.40.19 4,400,000
  لاستیک سومیتومو گل HTR Z III 245.40.20 4,600,000

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *